Algemene voorwaarden

 
Disclaimer
De inhoud van de website www.heezen-venema.nl wordt beheerd door de eenmanszaak Mr K. Heezen-Venema en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over K. Heezen-Venema, advocaat en scheidingsmediator. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie na verloop van tijd is achterhaald. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Op geen enkele wijze mag de informatie voorts worden geïnterpreteerd als enig juridisch advies noch komt door het gebruik van deze website enige advocaat/ cliënt relatie tot stand.
Mr K. Heezen-Venema kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website.

Mr K. Heezen-Venema behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Op diverse plaatsen in deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met K. Heezen-Venema te communiceren. U moet zich hierbij wel realiseren dat K. Heezen-Venema u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kan garanderen. K. Heezen-Venema verzoekt u dan ook geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie toe te zenden zonder dat u hierover vooraf met haar heeft gesproken.
K. Heezen-Venema heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden. K. Heezen-Venema is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur en beschikt over een “interne” klachtenregeling. Zij streeft naar een zo spoedig mogelijke reactie op uw klacht. Indien u informatie wenst, of een klacht wenst in te dienen, dan kunt u zich wenden tot K. Heezen-Venema via telefoonnummer 010-5016069.

K. Heezen-Venema is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl, www.advocatenorde.nl .

Tekst en/of beeldmateriaal van deze website mag zonder toestemming niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@heezen-venema.nl.


Algemene Voorwaarden van Mr K. Heezen-Venema
Artikel 1: Mr K. Heezen-Venema
1.1 Mr K. Heezen-Venema is een eenmanszaak. 
Artikel 2: Overeenkomst van opdracht
2.1 Een opdracht komt tot stand met de eenmanszaak als zodanig. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van die van derden, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die de eenmanszaak Mr K. Heezen-Venema aangaat.
2.3 De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Mr K. Heezen-Venema tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door mr K. Heezen-Venema ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Artikel 3: Het inschakelen van derden
3.1 Een opdracht aan Mr K. Heezen-Venema impliceert de bevoegdheid voor mr K. Heezen-Venema om waar nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
3.2 Mr K. Heezen-Venema zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd vooraf overleg plegen met de opdrachtgever. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Mr K. Heezen-Venema - tenzij de opdrachtgever anders aangeeft - vrij is in ieder geval zonder voorafgaand overleg de voor een zaak benodigde procureurs en deurwaarders in te schakelen.
3.3 Mr K. Heezen-Venema is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derde(n), behoudens opzet of grove schuld van Mr K. Heezen-Venema zelf.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van Mr K. Heezen-Venema is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Mr K. Heezen-Venema afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever kosteloos een kopie van de beroepsaansprakelijkheidspolis toegezonden.
Artikel 5: Tarieven en betaling
5.1 Mr K. Heezen-Venema hanteert een standaard uurtarief. Mr K. Heezen-Venema heeft te allen tijde het recht dit tarief te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging van meer dan 10 % inhoudt of indien een wijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever wordt geacht een gewijzigd tarief te hebben geaccepteerd indien er veertien dagen zijn verstreken na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden, waarin het gewijzigde tarief is opgenomen en waartegen door de opdrachtgever binnen die termijn niet is geprotesteerd.
5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, eventueel verhoogd met een factor in verband met specifieke deskundigheid en/of spoedeisendheid. Voor kantoorkosten zoals telefoon, telefax, porti, kopieën en drukwerk zal geen vast percentage van het honorariumbedrag additioneel in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
5.3 Alle facturen van Mr K. Heezen-Venema dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Mr K. Heezen-Venema aanspraak op wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag en is opdrachtgever des verzocht verplicht ter zake onverwijld aan Mr K. Heezen-Venema de door haar gewenste zekerheid te stellen. Alle kosten in en buiten rechte die mr K. Heezen-Venema moet maken voor de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, waarbij deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15 % van het totaal aan openstaande bedragen. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen mr K. Heezen-Venema en haar opdrachtgevers is enkel Nederlands recht van toepassing.
6.2 Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
6.3 De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door Mr K. Heezen-Venema aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen.
6.4 Geschillen zullen, indien de cliënt ervoor kiest zich te wenden tot de gewone rechter, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
Klachtenprocedure
Artikel 1 begripsbepalingen 
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder: 
klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet; 
klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt; 
klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht. 

Artikel 2 toepassingsbereik 
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt. 
2. De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling. 

Artikel 3 doelstellingen 
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel: 
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen; 
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen; 
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling; 
d. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 
De advocaat: 
1. wijst de cliënt erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening;
2. overhandigt de cliënt de kantoorbrochure over de kantoorklachtenregeling; 
2. deelt de cliënt mede dat onoplosbare problemen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur;
3. meldt de cliënt dat het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij de secretaris van de commissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 

Artikel 5 interne klachtprocedure 
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar Mr J.H.M. Heezen, jurist en mediator, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. 
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht. 
3. Degene over wie is geklaagd tracht eerst samen met de cliënt tot een oplossing te komen alvorens de klachtenfunctionaris tussen komt. 
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. 
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. 
6. Indien de klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het klachtenregistratieformulier. 
7. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, wordt aan de cliënt de mogelijkheid voorgelegd om de klacht binnen één maand na de interne afhandeling van de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.  

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze interne klachtbehandeling 
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht. 
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de interne behandeling van de klacht. 

Artikel 7 verantwoordelijkheden 
1. De advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht. 
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing. 
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht. 
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

Artikel 8 klachtregistratie 
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp. 
2. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures. 
3. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken.
Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur

Mr Karen Heezen-Venema heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Personen- en Familierecht;
a. Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
b. Ouderschap en erkenning
c. Collaborative divorce (vanaf juni 2020)
d. Mediation

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
Mr K. Heezen-Venema kan geen derdengelden ontvangen omdat zij niet beschikt over een stichting derdengelden.